زمینه فعالیت واحد شتاب‌دهنده‌های مرکز پژوهشگران‌موفق‌پویا

  • کمک به کوتاه کردن روند راه‌اندازي و توسعه‌ي کسب و کارهاي نوپا براي مدت محدود
  • کمک به بالا بردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی کسب و کارهاي نوپا
  • ارائه فضاي کار مناسب به منظور استقرار کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌ها)
  • توانمندسازي کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌هاي پذیرفته شده)
  • ارائه‌ي خدمات مربی‌گري، راهنمایی و مشاوره به کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌ها)
  • تامین مالی مرحله نوزادي کسب و کارهاي نوپا (استارت‌آپ‌ها)
  • برگزاري رویدادها و کارگاه‌هاي آموزشی