منظور از عبارت «علم محوری»: تمامی مطالب بایستی برخاسته از روش های علمی باشد و به دور از مواردی اعم از شبه علم یا ضدّ علم!