فرم دعوت به همکاری با مجموعه پژوهشگران‌موفق‌پویا
 • مدرک تحصیلیرشته تحصیلیمعدل کلنام موسسه یا دانشگاهشهر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام سازمانسمت / شغلسابقهعلت ترک 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوان تخصصمیزان مهارت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دوره آموزشینام موسسه آموزشمدت زمان دورهمیزان مهارت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.