خدمات فضاي کاري مشترك مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا

زمینه فعالیت فضاي کاري مشترك
 • 1

  ایجاد شبکه سیال بین کارآفرینان، صاحبان ایده و...

 • 2

  تشکیل تیم‌هاي کاري

 • 3

  تعامل تیم‌ها و افراد با هم و با سرمایه‌گذاران

 • 4

  پرورش استعدادهاي نوآورانه در منطقه

 • 5

  برگزاري رویدادها و کارگاه‌هاي آموزشی در زمینه کاري تیم‌ها

 • 6

  تشکیل تیم‌هاي کاري

 • 7

  برگزاري دورهمی کارآفرینی

 • 8

  فراهم کردن خدمات حقوقی و مشاوره‌اي براي کسب وکار‌هـاي نوپـاي مسـتقر در فضـاي
  کاري مشترك