پژوهشگران موفق پویا

زمینه‌هاي فعالیت مرکز مشاوره کارآفرینی

در چهارچوب مجوز صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه، مرکز مشاوره میتواند در تمامی یا بخشی از زمینـه هـاي ذیـل در سـطح اسـتان فعالیت نماید:
– شبکه سازي و بهم رسانی کسب وکارهاي یک رسته تخصصی
– ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان ایده هاي نوآورانه از جملـه تهیـه و اجـراي : طـرح تـوجیهی فنـی و اقتصادي (امکان سنجی FS(؛ طرح کسب و کار BP ؛ مدل کسب و کار BM
– هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرحهاي نوآورانه و بازارپذیر کسب و کار
– ارائه مشاورههاي تخصصی به کارآفرینان و کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ هـا ) و کسـب و کارهـاي تعاون محور با رویکرد افزایش توان رقابتپذیري در بازارهاي هدف
– ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهاي تامین مالی طرحهاي نوآورانه
– عارضه یابی کسب وکارهاي تعاونی و کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ‌ها) و ارائه راهکارهاي تخصصی
– ارزیابی همه جانبه (فنی- اقتصادي) طرحهاي نوآورانه، شاخصهاي سودآوري و تبیین فرآیندها
– ارایه مشاوره به منظور جذب فناوريهاي نوین، به کارگیري تکنولوژي‌هاي مدرن و افزایش دانش فنی
– بنگاه‌هاي اقتصادي، تعاونی‌ها و بنگاه‌هاي اجتماعی
– ارائه خدمات مشاورهي آموزشی، برنامهریزي و مدیریتی به کسب وکارها و تعاونی ها
– ارائه مشاوره در افزایش بهره وري، مدیریت جامع کیفیت بـه کسـب و کارهـا و انـواع تعـاونی هـاي توایدي، توزیعی و خدماتی
– برگزاري رویدادهاي ترویجی کارآفرینی از جمله اردوها، تورهاي کارآفرینی، باشگاههاي کـارآفرینی و نظایر آن
– برگزاري رویدادها و کارگاههاي آموزشی تخصصی کارآفرینی
– ارائه خدمات تجاري سازي فناوري و ارزش گذاري فناوري
– ارائه خدمات صادرات و بین الملل‌یسازي کالا و خدمات
زمینه فعالیت شتابدهنده ها:
– کمک به کوتاه کردن روند راه اندازي و توسعهي کسب و کارهاي نوپا براي مدت محدود
– کمک به بالا بردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی کسب و کارهاي نوپا
– ارائه فضاي کار مناسب به منظور استقرار کسب و کارهاي نوپا (استارتآپها)
– توانمندسازي کسب و کارهاي نوپا (استارتآپهاي پذیرفته شده)
– ارائه خدمات مربیگري، راهنمایی و مشاوره به کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ ها)
– تامین مالی مرحله نوزادي کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ ها)
– برگزاري رویدادها و کارگاه هاي آموزشی
خدمات فضاي کاري مشترك در مرکز مشاوره کارآفرینی:
– ایجاد شبکه سیال بین کارآفرینان، صاحبان ایده و…
– تشکیل تیمهاي کاري
– تعامل تیمها و افراد با هم و با سرمایه‌گذاران
– پرورش استعدادهاي نوآورانه در منطقه
– برگزاري رویدادها و کارگاه هاي آموزشی در زمینه کاري تیم‌ها
– برگزاري دورهمی کارآفرینی
– فراهم کردن خدمات حقوقی و مشاوره اي براي کسب وکار هـاي نوپـاي مسـتقر در فضـاي کاري مشترك
فضا و امکانات کافه‌هاي کارآفرینی:
– فضا و مکان کافه می تواند یکی از کافی شاپ هـاي سـطح شـهر یـا یـک فضـاي مسطح در اماکن فرهنگی، دانشگاهی یا در شهرك هاي صنعتی کـه محـل رفـت و آمد دانشجویان،کارآفرینان، صاحبان ایده، سیاستگذاران و سرمایه گذاران باشد؛ که می تواند به محل گردهمایی آنها تبدیل گردد.
– تجهیز فضاي کافه به دوربین مدار بسته.
– به منظور تامین هزینه برگزاري و اداره کافه، راهبر با نظارت و تایید اداره کل می تواند مبلغـی را جهت حق عضویت از اعضاي داوطلب دریافت نماید.
زمینه فعالیت کافه کارآفرینی:
– شبکه‌سازي و برقراري ارتباط درمیان گروههاي مخاطبان
– برنامهریزي و برگزاري برنامههاي منظم (نشستها، رویدادها، جلسات، دورهمیهـا، میزهـاي گفت وگو، فضاي کاري مشترك و …)
– دعوت از کارآفرینان، صاحبان ایده، سرمایهگذاران و مسئولین دولتی در نشستها و رویدادها و دعوت و دورهمی کارآفرینان و مسئولین دولتی
– برگزاري رویدادها و کارگاه هاي آموزشی
– برگزاري دورهمی هاي کارآفرینی
– تنظیم جلسات تجاري براي کارآفرینان

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.