جولای 18, 2018

استراتژی‌های بازاریابی (قسمت هفتم)

قانون نردبان: (استراتژی مورد استفادۀ شما، به پله‌ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده‌اید.) درحالی‌که، هدف نخست بازاریابی شما باید پیشگامی در ورود به […]
جولای 19, 2018

استراتژی‌های بازاریابی (قسمت هشتم)

قانون مسابقۀ دو‌نفره‌: (در بلند مدت، هر بازاری به محل مسابقۀ دو اسب تبدیل می‌شود.) در ابتدا یک طبقۀ جدید، نردبانی برساخته از پله‌های بسیار است، […]